SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 226 SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

Selçuk Üniversitesi 11 farklı branşta 226 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı yapacak.İlan ile ilgili tüm detaylar haberimizde….

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  üzere  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı Kararnameye  ekli  28.06.2007  tarihli  ve  26566  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Sözleşmeli Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslarda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Esaslar’da  yer  alan  ek 2’inci  maddenin  (b)  fıkrasına  göre  aşağıda  belirtilen  pozisyonlara  toplam  226  (ikiyüzyirmialtı) adet sözleşmeli personel alınacak.

Branş dağılımlarına göre;
-190 Hemşire
-5 ebe
-8 Laborant
-3 Eczacı
-6 Röntgen Teknisyeni
-1 Biyolog
-1 Perfüzyonist
-5 Fizyoterapist
-4 Anestezi
-3 Psikolog

[the_ad id=”282″]

ADAYLARDAN İSTENEN GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4.  Türk  Ceza  Kanununun  53.  Maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  olsa  bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileliiflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin iflasına   fesat   karıştırma,   suçtan   kaynaklanan   mal   varlığı   değerini   aklama   veya   kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş  bulunmak,  askerlik  çağına  gelmiş  ise  muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış  yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020  KPSS  (B)  grubu  KPSSP93  puanı  ve  Ortaöğretim  mezunları  için  2020  KPSS  (B)  grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
8.  Başvuracak  adayların  durumunun;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B maddesinin  “Bu  şekilde  istihdam  edilenler,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu  Kararı  ile  belirlenen  istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih tarihinden  itibaren  bir yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında  istihdam edilemezler.”  hükmüne  uygun  olması.  (Bu  hükme  uygun  olmayanlar  kazansalar  dahi  atamaları yapılmayacaktır.)

[the_ad id=”282″]

ADAYLARDAN İSTENEN ÖZEL ŞARTLAR

1.  Belirtilen  öğrenim  düzeylerinin  birinden  mezun  olmak,  aranan  nitelikleri  taşımak  ve belgelendirmek.
2. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2020 KPSS (B) sınavına girmiş olması.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4.  Sadece  bir  unvan  kodu  için  başvurulacaktır.  Birden  fazla  unvan  kodu  için  başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.   Eczacı   unvanı   için   KPSS   sınav   şartı   aranmayacaktır.   Müracaatlar   komisyonca incelenecek olup şartları uymayanlar kuraya katılamayacaktır. Şartları uyanların 3 (üç) adaydan fazla  olması  halinde  aday  ve  yedek  adaylar  noter  huzurunda  çekilecek  kura  ile  belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri adaylara Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1.  Fotoğraf  başvuru  sırasında  ilgili  alana  yüklenecektir.(Son  6  ay  içerisinde  çekilmiş vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir.)
2. Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi.
3.  Ortaöğretim  mezunları  için  önlü-arkalı  diploma  fotokopisi,  Yükseköğrenim  (önlisans ve lisans) mezunları için e-Devlet’ten alınacak BARKODLU mezuniyet belgesi.
4. Son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden “Devlet Memuriyeti” için “Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü”  adına  alınmış  Adli  Sicil  Kaydı  ve  Adli  Arşiv  Kaydı  olup  olmadığını  gösteren BARKODLU belge.
5.  Ortaöğretim, Önlisans  ve  Lisans  mezunları  için  BARKODLU  2020  KPSS  (B)  sonuç belgesi.
6.  Aranan  nitelikleri  kanıtlayıcı  belgeler.(Aranan  nitelikleri  kanıtlayıcı  belge  istenen unvanlarda her nitelik için ayrı ayrı belgelendirme yapılarak ilgili alana yüklenecektir.)
7. Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Hizmet Cetveli (BARKODLU) veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli.
8.  Erkek  adaylar  için  son  15  gün  içinde  e-Devlet  sisteminden  alınmış  BARKODLU askerlik durum belgesi,
9.  Son  1  (bir)  yıl  içerisinde  4/B’li  (sözleşmeli)  personel  pozisyonunda  çalışmış  olanlar için, daha önce 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalıştığı kurumdan alınacak 1 (bir) yıl bekleme süresine tabi olmadığını gösteren belge ve e-Devlet sisteminden alınmış BARKODLU SGK Hizmet Dökümü.

[the_ad id=”282″]

Not:  6/6/1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin Esasların  “Ek  madde  7”  maddesi  gereğince:  (Karar  Sayısı:  Ek:  12/3/2012-2012/2964)  Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı  beyanları  esas  alınacaktır.  Gerçeğe  aykırı  belge  verenler  ya  da  beyanda  bulunanlar  ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

BAŞVURULARIN ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI

[the_ad id=”282″]

Müracaatlar,  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımlandığı  günü  izleyen  15  (onbeş)  gün  içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “hastaneilan.selcuk.edu.tr”  adresinde  yer  alan  online  başvuru  bilgilerini  doldurduktan  sonra online başvuru sırasında istenen belgeleri ilgili alana yükleyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için  unvan  kodu  belirterek  başvuru  yapacaklardır.  Birden  fazla  unvan  kodlu  unvana  başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı  beyanda  bulunduğu  sonradan  tespit  edilenler  ile  istenilen  belgeleri  ibraz  etmeyenlerin müracaatları  geçersiz  sayılacak,  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecektir.  Yerleşmeye  hak kazanan   adaylardan,   daha   sonra   online   başvuru   sırasında   beyanda   bulundukları   belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Başvuru  sonunda  atanmaya  hak  kazananların  listesi  Hastanemiz  http://hastane.selcuk.edu.tr
web  adresinde  ilan  edilecektir.  Her  kadronun  iki  katı  kadar  yedek  aday  belirlenecektir.  Asil kazananlardan   atanmak   üzere   başvuru   olmadığı   takdirde   ilan   edilen   Yedek   kazananlar Hastanemiz   web   sayfasından   (http://hastane.selcuk.edu.tr)   duyurulacaktır.   Bu   ilan   tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Atanmaya  hak  kazanan  adaylar  sonuçların  ilan  edilmesinden  itibaren  15  (onbeş)  gün içerisinde  istenen  belgeleri  tamamlayarak  Selçuk  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Hastanesi  İnsan Kaynakları   Birimine   şahsen   teslim   etmeleri   gerekmektedir.   Bu   süre   içerisinde   belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır.
Online Başvuru Sistemi web adresi: http://www.hastane.selcuk.edu.tr/

Başvuru Tarihleri: 28.12.2020 (saat 08:00’den) – 11.01.2021 (saat: 17:00 ‘a kadar)

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın