İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Konu Anlatımı

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Türk Adı

 • Türk ismine ilk olarak Çin kaynaklarında rastlanır. Çin Kaynaklarında “Türk” ismi “Miğfer” anlamına gelmektedir. Orhun kitabelerinde “Türük” ve “Türeyen, Çoğalan, Kuvvetli, Erdemli, Güçlü” anlamlarında kullanılmıştır.
 • Devlet adı olarak ilk kullanan “Göktürk Devleti”

Türklerin Ana Yurdu

 • Türklerin anayurdu; Orta Asya
 • Kutsal şehir; Ötüken

Türk Göçleri 

Orta Asya Türk Göçleri
Orta Asya Türk Göçleri

Göçün Nedenleri

 • İklimin değişmesiyle ortaya çıkan kuraklık.
 • Nüfus artışıdan dolayı toprakların yetersiz kalması.
 • Boylar arası çatışmalar.
 • Kızılelma, yani cihan hakimiyeti anlayışı.

Göçün Sonuçları

 • Yeni Türk Devletleri kuruluş ve Türk Kültürü yayılmıştır.
  • Yerli halklarla kaynaşıp yeni kültürler oluşturmuştur.
 • Bazı Türk boyları asimile olmuştur.

İSKİTLER(SAKALAR)

(m.ö 7.yy – m.ö  2.yy)
  • En ünlü hükümdar, Alp Er Tunga
  • Destanları, Şu ve Alp Er Tunga
 • Atı ilk kez evcilleştiren Türk topluluğu.
 • Madencilikte gelişmişlerdir. İskitler için Bozkırın Kuyumcuları denmektedir.
 • İlk kadın hükümdar Tomris Hatun, İskitlerin hükümdarıdır.
 • Bİlinen ilk Türk Topluluğudur.
 • Ahiret inançları vardır.

ASYA HUN DEVLETİ(BÜYÜK HUN)

(MÖ 3yy – MS 216)
  • Kurucusu, Teoman-Ötüken
  • En ünlü hükümdar, Metehan
  • Destan, Oğuz Kağan
 • Bilinen ilk Türk Devletidir.
 • Teoman Döneminde Çinliler Hun akınlarından kurtulmak için Çin Seddini inşa etmiştir.
 • Metehan babasını öldürerek tahta geçmiş ve ilk iş olarak Orta Asya’da Türk Birliğini sağlamıştır.
 • Mete Han ilk askeri ve devlet teşkilatını kurmuş ve ilk kez Onluk Sistem’i uygulamıştır.
  • Türk Kara Kuvvetleri’nin kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.
 • Çin’i hamiyet altına almış fakat yerleşmemiştir, bunun yerine Çin’i vergiye bağladı.
  • Asimile olmayı engellemek için.
 • Mete Han’ dan sonra ikiye bölünmüş ve yıkılmıştır.

KAVİMLER GÖÇÜ

(MS 375)
 • Asya Hun Devleti yıkıldıktan sonra çin baskısından kurtulmak için Hunlar Batı’ya göç ederek Orta Avrupaya gelmişlerdir.
 • Göç sırasında Hunların önünde duramayan Germen Kavimleri (Vizigotlar,Ostrogotlar) göç etmek zorunda kalmış ve bu olaya Kavimler Göçü adı verilmiştir.

Kavilmler Göçünün Sonuçları

 • İlk Çağ kapanmış Orta Çağ açılmıştır.
 • Büyük Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır -Doğu – Batı
 • Avrupa Irkları bugunkü halini almıştır. (İngiliz, Fransız, İspanyol..)
 • Merkezi krallıklar yıkılmış feodalite güç kazanmıştır.
 • Kilise ve skolastik düşünce güç kazandı.
 • Avrupa Hun Devleti kuruldu

AVRUPA HUN DEVLETİ

(375-469)
  • Kurucusu, Balamir – Macaristan
  • En Güçlü Dönemi, Atilla
  • Destan, Atilla
 • Avrupa da kurulan ilk Türk Devleti.
 • Atilla döneminde Bizans ve Papa vergiye bağlanmıştır.
 • Avrupalılar Atilla için Tanrının Kırbacı demektedir.
 • Yeni Göçler gelmediği için asimile olmuştur.
 • Atilla’nın ölümünden sonra Bizans’ın saldırılarıyla yıkılmıştır.
 • Lubenungen destanında Atilla’nın adı ETZEL olarak geçmektedir.

I. GÖKTÜRK DEVLETİ

552 – 659
  • Kurucusu, Bumin Kağan – Ötüken
  • En Güçlü Dönem, Mukan Kağan
 • Türk adı ile kurulan ilk devlettir.
 • Bumin Kağan devleti bir süre kardeşi İstemi Yabgu ile bereaber yönetmiştir.(İkili Teşkilat)
 • Türk şehzadelerini Çinli prenslerle evlendirerek Göktürk Devletinin parçalamışlardır.
 • Bu dönemde İpek Yolu, Göktürk, Sasani ve Bizans Devletleri’ni karşı karşıya getirmiştir. İlk Türk-Bizans ittifakı Sasaniler’e karşı bu dönemde olmuştur (571). Hedef doğu-batı ticaretini ele geçirmektir.

II. GÖKTÜRK DEVLETİ

682 – 744
  • Kurucusu, Kutluk(İlteriş) Kağan – Ötüken
  • En Güçlü Dönem, Bilge Kağan
  • Destan, Ergenekon, Bozkurt
 • Çin egemenliğinde 50 yıl kalan Göktürklerin bilinen ilk milli mücadelesini başlatan ve Türk Boylarını bir araya getiren Kutluk Kağan’a İlteriş ünvanı verildi.
 • Bilge Kağan ülkeyi kardeşi Kültigin ile beraber yönetmiştir. Vezirleri Tonyukuk, Türk Tarihinin ilk veziridir.
 • İlk Türk Alfabesini 38 harfli Göktürk(Orhun) alfabesi ve posta teşkilatı kurmuşlardır.
 • Orhun Kitabelerini dikmişlerdir.
  • Türk Tarihinin ilk yazılı kaynağı örneği.
 • Bilge Kağan’ın ölümünden sonra Uygur, Basmil ve Karluk boyları tarafından yıkılmıştır(744)

UYGUR DEVLETİ

745 – 840

  • Kurucusu, Bilge Kül Kağan – Ötüken
  • Destan, Göç ve Türeyiş
 • Göktanrı inancını bırakarak Budizm ve Maniheiz inançlarını benimsemişlerdir.
  • İlk din değiştiren Türk Devleti.
 • Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti.
 • İlk Türk şehirlerini kurmuşlardır(Beşbalık, Ordubalık, Kuça)
 • Maniheizm savaşmayı ve et yemeyi yasakladığı için yerleşik hayata geçmiş ve savaşcı özelliklerinin kaybetmişlerdir.

İLK DEFA

 • Kağıt ve matbaa kullanıldı.
 • Mimari eserler inşa edildi.
 • Kütüphane kuruldu.
 • Yazılı hukuk kullanan Türk Devleti
 • Örgün eğitim sistemi uygulandı.
 • Tarımla uğraşıp sulama kanalları yapmışlardır.

AVARLAR

558 – 805
 • Macaristan da kurulmuştur.
 • Hristiyanlığı benimsemişlerdir.
 • At kültürünü ve üzengiyi Avrupaya taşımışlardır.
 • İlk kez İstanbulu kuşatan Türk Devleti.

HAZARLAR

630 – 958
 • Hazar Gölü çevresinde kurulmuştur.
 • Museviliği benimseyen ilk Türk Devletidir.
 • İslam Devletiyle savaşan İlk Türk Devleti.

İSLAMİYET ÖNCESİ KÜLTÜR – MEDENİYET

 • Türklerde ilk devlet teşkilatı – Hunlar
 • Kut; Hükümdarlık yetkisinin Tanrı tarafından verilmesi
 • Veraset sistemi; Egemenliğin hanedanın ortak malı olması. Türk Devletlerinin yıkılmasında en önmeli sebeplerden birisidir.
  • Sonuçları
   • Taht kavgaları sürmüştür.
   • Devletler Doğu – Batı olarak ikiye ayrılır
   • Merkezi otorite zayıflar.
   • Devlet ömrü kısalır.

HÜKÜMDAR

 • Alametleri
  • Otağ
  • Taht
  • Sancak
  • Davul, Yay, Tuğ
 • Ünvanları
  • Han
  • Hakan
  • Kağan
  • Yabgu
  • İlteriş
  • İlteber

KURULTAY (KENGEŞ) TOY

 • Devletin en yüksek yönetim organı

Son söz hükümdarındır.

 • Danışma organıdır.
 • Laiktir.
  • Kurultay Üyeleri
   • Hakan
   • Boy Beyleri
   • Hatun
   • Hanedan Üyeleri
   • Din adamları YOK
BİLİM VE SANAT
 • Ölüleri mumyalama tekniği kullanmışlardır
  • Ahiret inancının göstergesidir.
 • Matbaa – Uygurlarla beraber kullanılmaya başlanmıştır.
 • Güneş yılını esas alan 12 Hayvanlı Türk Takvimini oluşturmuşlardır.
 • Eşik Kurganında bulunan Altın Elbisesi Adam Zırhı – Madenciliğin göstergesidir.
 • Pazırık Kurganında bulunan Hun Halısı bilinen en eski halı örneğidir.
GÖÇEBE                                                                    YERLEŞİK
 • Hayvancılık                                                            -Tarım
 • Sanat eseri                                                              -Eşyalar
 • Alfabe                                                                     -Mimari, Tapınak
 • Tarım- İthal                                                             -Ev, Tarla vergisi
 • Hayvan- İhraç                                                         -Alfabe
DESTANLAR
 • İSKİTLER; ALP ER TUNGA – ŞU
 • HUN; OĞUZ KAĞAN
 • GÖKTÜRKLER; BOZKURT – ERGENEKON
 • UYGUR; GÖÇ – TÜREYİŞ
 • KIRGIZLAR; MANAS
 • DEDE KORKUT; Kıpçaklar ile Oğuzlar arasındaki mücadeleyi anlatmaktadır.
  • Lubenungen Destanında anlatılan Etzel = Atilla

DİN

 • Maniheizm, Budizm – Uygurlar
  • Savaşmak ve et yemek YASAK
 • Hristiyannlık- Avarlar, Peçenekler
 • Musevililik- Hazarlar
 • Göktanrı- Tanrı tek ve soyut
 • Şamanizm- Sihir ve büyü
KAVRAMLAR
 • Yuğ: Cenaze Töreni
 • Sagu: Ağıt
 • Yuğ Aşı: Cenaze yemeği
 • Kurgan: Mezar
 • Balbal: Mezar taşı

AHİRET İNANCI

 • Kurganlara eşya koyma
 • Mumyalama
 • Balbal
 • Uçmağ(Cennet)
 • Tamu(Cehennem)
SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI
 • Devletin halkını koruması
 • Adalet
 • Eşitlik
 • Koruma
 • Doyurma
 • Ziyafet(Toy)
ALFABELER
 • Orhun
 • Uygur
 • Arap
 • Soğol
 • Kiril
 • İbrani
 • Latin

KAVRAMLAR

 • Tudun: Vali                                                            *Ağılık: Hazine görevlisi
 • Buyruk: Bakan                                                       *Emçi: Doktor
 • Ayguci: Vezir                                                         *Burkan: Put
 • Bitikci: Katip                                                          * Kopuz: Saz
 • Tarkan: Komutan                                                    *Freska: Duvar Resmi
 • Tegin: Hanedan erkek üyesi                                    *Bedizci: Ressam
 • Şad: Subaşı                                                              *Komdu, Çav: Para
 • Apa: Hazine görevlisi

1 yorum

Bir Cevap Yazın