İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI 1772 PERSONEL ALIMI İLANI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1772 PERSONEL ALIYOR!!

 

İçişleri Bakanlığı 1772 adet personel alımı yapacağını duyurdu. İçerisinde düz memur kadrolarının da bulunduğu alım ilanının detayı haberimizde…
İçişleri Bakanlığı 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin yönetmelik ile Merkez ve Taşra teşkilatında bulunan birimlerine 81 Şehirde Personel Alımı yapılacak. Bakanlık personel alımı için adaylara Giriş sınavı yapacak.

İçişleri Bakanlığı Merkez teşkilaıtında görevlendirmek üzere 21 kişilik kadro ile, 

 • 3 Arşiv Uzmanı,
 • 2 Avukat,
 • 3 Çözümleyici,
 • 1 Programcı,
 • 2 Büro Personeli,
 • 1 Destek Personeli ( Şoför ),
 • 1 Bilgisayar Mühendisi,
 • 1 Harita Mühendisi,
 • 1 Makine Mühendisi,
 • 1 Elektrik Elektronik Mühendisi,
 • 1 Harita Teknikeri,
 • 1 Şehir Plancısı alımı yapacak.

Taşra Teşkilatına ise 1751 kişilik kadro ile,

 • 3 Avukat,
 • 6 Bilgisayar Mühendisi,
 • 19 Elektrik Elektronik Mühendisi,
 • 16 Programcı,
 • 4 Tekniker,
 • 24 Teknisyen,
 • 217 Büro Personeli,
 • 1462 Çağrı Karşılama Personeli,

BRANŞ UNVANLARA GÖRE PERSONELLERİN MAAŞLARI ?

   

PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde
belirtilen nitelikleri taşımak,
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak,
askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak
kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,6
2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),
3- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan;
lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için
KPSSP(94) puan türünden en az 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla
başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak
suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın
içerisinde bulunmak,
4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir
ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il
ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5-Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam
zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla
bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

 

1772 PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

1-AVUKAT :
a-Hukuk Fakültelerinden mezun olmak,
b-Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

2-ARŞİV UZMANI
Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya
Kütüphanecilik lisans programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça
derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından
birisini bitilmiş olmak.

3-MÜHENDİS:
A-Elektrik- Elektronik Mühendisi :
Fakültelerinin elektrik, elektronik, elektrik-elektronik veya elektronik ve haberleşme
mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca
kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak.

B-Makine Mühendisi :
Fakültelerin Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği, Makine ve İmalat
Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak.

C-Bilgisayar Mühendisi :
Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar
Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu
tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak.

Ç-Harita Mühendisi :
Fakültelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik
Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş
olmak,

4-ÇÖZÜMLEYİCİ
a-En az dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak,
b-C, C++, C#, Java, Java Script programlama dillerinden en az ikisini örgün öğretim
yoluyla alıp başarılı olduğunu belgelemek veya bu programlama dillerinden en az ikisini
içerecek şekilde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar programcılığı sertifikasına
sahip olmak,
c-Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde İngilizce YDS belgesine
sahip olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip
olmak.

5-ŞEHİR PLANCISI
Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim
kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

6-PROGRAMCI:
a- İki yıllık yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı
(İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri
ve Programlama bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu
tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak,
b- Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde İngilizce YDS belgesine
sahip olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip
olmak.

7-BÜRO PERSONELİ
Lisans Mezunları İçin
a- Lisans mezunu olmak,
b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken
sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini
tamamlamış olmak gerekmektedir.
Ön Lisans Mezunları İçin
a- Ön lisans mezunu olmak,
b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken
sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini
tamamlamış olmak gerekmektedir.

8-ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ
Lisans Mezunları İçin
a- Lisans mezunu olmak,
b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken
sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini
tamamlamış olmak gerekmektedir.

Ön Lisans Mezunları İçin (Diğer)
a- Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü hariç ön lisans mezunu olmak,
b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken
sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini
tamamlamış olmak gerekmektedir.

Ön Lisans Mezunları İçin (Çağrı Karşılama Hizmetleri Bölümü Mezunları)
a- İki yıllık yüksekokulların Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak,
b- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
c- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken
sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini
tamamlamış olmak gerekmektedir.

9-TEKNİKER (HARİTA, BİLGİSAYAR)
a- Harita Teknikerliği için; Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro, Harita
ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro ön lisans bölümlerinden herhangi
birinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi
veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
b-Bilgisayar Teknikerliği için; Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Teknolojisi
(Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar
Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim
Sistemleri), Bilgisayar Programcılığı (Bilgisayar Programlama, Web Teknolojileri ve
Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama), Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar
Destekli Tasarım ve Animasyon, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Sağlık Bilgi Sistemleri
Teknikerliği ve Web Tasarımı ve Kodlama ön lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun
olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki
öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

10-TEKNİSYEN (ELEKTRİK-ELEKTRONİK)
Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumları ile denkliği Milli Eğitim
Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kuramlarından
veya bu okullara denk mülga okulların Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Elektrik,
Elektrik- Elektronik, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar,
Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Elektronik, ElektrikElektronik Teknolojisi (Otomasyon Sistemleri Dalı), Bobinaj, Bobinajcılık, Otomatik
Kumanda, Asansör, Radyoculuk, Monitörlük, Telekomünikasyon, Büro Makineleri Teknik
Servisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Asansör
Sistemleri, Endüstriyel Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri,
Haberleşme Sistemleri, Yüksek Gerilim Sistemleri dallarının herhangi birinden mezun olmak,

11-DESTEK PERSONELİ (Şoför)
a- Lise mezunu olmak,
b- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan lisans
mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep
Formu”na, ön lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş(Sözlü)
Sınavı İş Talep Formu”na lise mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise
Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS(B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı
seçerek, 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak
olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat
edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat
müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Özel Olarak ise adayların yaş olarak 01 Ocak 2021 tarihi ile 35 yaşını tamamlamamış olmak, KPSS Olarak 2020 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan 2020 KPSS ye göre Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak gereklidir.

BAŞVURU KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın